+48 22 586 40 40 biuro@ics-polska.pl

Łotwa

Republika Łotewska to kraj położony między Estonią, Rosją, Litwą a Morzem Bałtyckim. Atrakcyjne położenie to jeden z wielu atutów tego małego, aczkolwiek interesującego państwa. Dynamiczny rozwój gospodarczy od czasu upadku Związku Radzieckiego, członkostwo w Unii Europejskiej, dołączenie do strefy euro i NATO, świadczą o równowadze gospodarczej i obiecujących perspektywach na przyszłość. Dodatkowo zaletami które warto wziąć pod uwagę, rozważając rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym kraju, są jedne z najniższych podatków w Unii Europejskiej, pragmatyczne relacje ekonomiczne z Rosją, relatywnie niski dług publiczny w stosunku do PKB czy uznanie przez Organizację Narodów Zjednoczonych (w ramach wskaźnika rozwoju społecznego – Human Development Index HDI) w roku 2017 jako kraj „bardzo wysoko rozwinięty”. Trzeba też zaznaczyć, że polski przedsiębiorca może uznać za korzystny fakt, że w regionie Łatgalii dużą część mieszkańców stanowią Polacy. Może być to znaczącym ułatwieniem w komunikacji z klientami i ogólnym prowadzeniu działalności biznesowej.

Korzyści z założenia firmy na Łotwie

Z

Stabilność finansowa i pragmatyzm gospodarczy państwa.

Z

Obecność specjalnych stref ekonomicznych, w których prowadzenie działalności może odbywać się na bardzo korzystnych warunkach.

Z

Przejrzyste zasady rejestracji spółki.

Z

Jedne z najniższych podatków w Unii Europejskiej.

Z

Pragmatyczne relacje ekonomiczne zarówno z Rosją, jak i państwami strefy euro.

Z

Bliskość geograficzno-kulturowa z Polską, obecność znaczącej mniejszości polskiej.

Z

Mnogość ulg podatkowych.

Z

Wysoki poziom rozwoju i liberalizm gospodarczy.

Rejestracja spółki na Łotwie

Najkorzystniejszą strukturą działalności gospodarczej na Łotwie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (łot. Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu – SIA). Założenie takiej spółki na Łotwie dla obywateli Unii Europejskiej nie stanowi większego problemu. Bez żadnych formalności na terenie kraju, obywatel Polski może przebywać na Łotwie do 90 dni.

Rejestracja spółki w standardowej procedurze trwa 3 dni. W trybie przyspieszonym 1 dzień. Dodatkową opłatą rejestracyjną jest płatność za publikację. Spółka SIA może być zarejestrowana od jednego do 50 wspólników.

Faktem wartym podkreślenia jest warunek uiszczenia połowy kapitału zakładowego w trakcie rejestracji spółki, reszta kwoty w przeciągu roku. Innym rozwiązaniem jest procedowanie ze spółką z kapitałem zminimalizowanym. Udziałowców może być maksymalnie 5 i składają się oni na zarząd. Ponadto owi udziałowcy mają zakaz udziałów w innej spółce tej kategorii. Rejestracja spółki przebiega na podstawie przygotowanego aktu notarialnego. Wymaganymi dokumentami są także statut spółki lub umowa, wyciąg z księgi udziałów, potwierdzenie od banku o wpłacie kapitału zakładowego, a także zgoda członków zarządu, jak również rady nadzorczej. Biorąc pod uwagę fakt, że niezbędnym warunkiem jest posiadanie adresu spółki na terenie kraju, trzeba także otrzymać potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu jako własności bądź zgoda właściciela danej nieruchomości do zarejestrowania jej adresu dla spółki. W przybliżeniu, załatwienie wszystkich formalności do rejestracji spółki SIA wynosi 3 tygodnie. Ostatnim aspektem wartym wspomnienia jest to, że warunkiem rejestracji spółki tej kategorii jest legalność odnośnie branży, w której ta spółka zamierza operować. Takie gałęzie działalności, jak bankowość czy hazard wymagają dodatkowego zezwolenia.

Podatki na Łotwie

firma na ŁotwieTytułem wstępu trzeba podkreślić, że na Łotwie obowiązuje jeden z najkorzystniejszych dla przedsiębiorców systemów podatkowych w całej Unii Europejskiej. W dodatku system podatkowy Łotwy wyróżnia się prostotą i transparentnością przepisów. Podatek od osób fizycznych wynosi 24%, natomiast podatek CIT obowiązuje w wysokości 15%. Jednakże, na co warto zwrócić uwagę, jest o wiele dogodniejsza stawka CIT dla mikroprzedsiębiorstw w wysokości 9%. Niemniej jednak, aby spółka została zakwalifikowana do owej kategorii musi spełniać kilka wymogów. Pierwszym jest zapis, że wspólnicy są także członkami zarządu. Drugi odnosi się do liczby pracowników, których nie może być więcej niż 5. Ostatni opisuje wynagrodzenie netto i obroty, które muszą być niższe niż odpowiednio PLN 2 985 i PLN 420 000. Łotwa, z perspektywy podatkowej, należy także do wąskiego grona państw, w których praktykowany jest obowiązek podatkowy z odroczeniem do czasu wypłaty do wspólników środków ze spółki. W konsekwencji, prowadzenie działalności jest nieopodatkowane w wypadku gdy nie dokonuje się wypłat do majątku prywatnego wspólników. Jednym z najistotniejszych czynników, motywujących polskich przedsiębiorców do rejestrowania działalności na Łotwie, są korzystne warunki prowadzenia działalności w specjalnych strefach ekonomicznych. Na terenie Łotwy znajdują się dwie takie strefy (Lipaja i Riezeke) oraz Wolne Porty w Rydze i Ventspils. W związku z prowadzeniem działalności w powyższych strefach, rząd łotewski przewidział znaczące ulgi dla przedsiębiorców, m.in. ulga od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 80%, ulgi od dywidend, opłat z tytułu zarządzania i płatności za wykorzystanie własności intelektualnej w wysokości 80%, ulga od podatku od nieruchomości w wysokości 80%, zwolnienie z podatku VAT, akcyzy i cła na towary przywożone do stref z zagranicy i eksport tych towarów do innych krajów, jak również zwolnienie z podatku VAT odnośnie większości towarów i usług wytworzonych w strefie.

Kultura, liberalizm, język

Niemniej ważne, przy rozważeniu rozpoczęcia działalności na Łotwie niż podatki i ulgi, są czynniki społeczno-kulturowe. Podejście kolejnych rządów łotewskich jest bardzo proeuropejskie, liberalne i zachęcające zagranicznych inwestorów do prowadzenia biznesu na Łotwie. Załatwiając różne sprawy w tym kraju bez problemu można się komunikować w języku angielskim, rosyjskim, a czasem także polskim. Poza wspomnianą we wstępie mniejszością polską na Łotwie, koniecznie trzeba odnotować fakt, iż w 2013 roku Polska awansowała na trzecie miejsce pośród największych partnerów handlowych Łotwy, biorąc pod uwagę łotewski import z udziałem w wysokości prawie 10%. Jeżeli w kręgu zainteresowań przedsiębiorcy jest działalność handlowa z Federacją Rosyjską, Łotwa jest prawdopodobnie optymalnym wyborem. Poza bliskością kulturową i geograficzną (zarówno z Polską, jak i Rosją), Łotysze zwiększają wymianę handlową z Rosją (nawet pomimo embarga z 2014 roku). Jednocześnie wprowadzenie waluty euro w 2014 roku świadczy o stabilnym sektorze finansowym i rosnącej integracji z państwami „starej” unii.

Zakładamy spółki za granicą.

Działamy kompleksowo i skutecznie.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację z naszym doradcą!